SOSYAL BİLGİLER WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ
   
  SOSYAL BİLGİLER WEB SİTESİ
  Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler
 

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI VE CEMİYETLER

1- Mondros’un imzalanmasından sonra yurdun birçok yeri işgal etmiştir. Bu yerlerden biri de Samsun’dur. Samsun İngilizler tarafından işgalinin ardından silahlanan bölge halkı işgalcilere karşı mücadeleye başlamıştır. İngiltere de bunun üzerine İstanbul Hükümeti’nden bölgede asayişin sağlanmasını istemiştir. Bu durumda İstanbul Hükümeti de Mustafa Kemal’i 9. Ordu Müfettişi olarak görevlendirmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’e verilen görevler arasında değildir?

A) Bölgedeki karışıklıklara son verilmesi

B) Yöre halkının silahlarının toplanması

C) Direnişçilerin cezalandırılması

D) Direnişin desteklenmesi

 

 

 2- 30 Ekim 1918’de Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Müttefiklerimizin yenilgiyi kabul etmesi

B) Almanya ile bağlantının kesilmesi

C) Wilson İlkeleri’ne güvenilmesi

D) Ordunun savaşmamak istemesi

 

 

 3-Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre; ordular terhis edilecek ve İtilaf Devletleri’nin kontrolüne verilecektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu madde ile ulaşılmak istenen amaçlardan birisi değildir?

A) Osmanlı Devleti’ni savunmasız bırakmak

B) Osmanlı ordusunun yeni bir düzenleme yapmasını sağlamak

C) Yapılacak işgalleri kolaylaştırmak

D) Anadolu’daki direnişi kırmak

 

 

4- Mondros Ateşkes Antlaşması Türk halkının savunma durumuna geçmesine neden olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi Türk Milleti’nin bölgesel savunma hareketlerinin başlamasına neden olmuştur?

A) Boğazların İtilaf Devletleri’nin kontrolüne geçmesi

B) Savaş gemilerine, ordu, cephane ve araçlarına el konulması

C) İtilaf Devletleri’nin güvenliklerini tehlikede gördükleri yerleri işgal edebilmesi

D) Liman, tersane ve demiryollarının İtilaf Devletleri’nin denetimine verilmesi

 

 

5- Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Osmanlı Devleti açısından sonucu olmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi ateşkesin sonuçlarından birisi değildir?

A) İtilaf Devletleri’nin donanmaları İstanbul’a gelmiştir

B) Azınlık hareketleri azalmıştır

C) Kuva-i Milliye hareketi başlamıştır

D) Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir

 

 

6- Osmanlı Devleti’nde aslında Türk olup da milli varlığa düşman olan cemiyetler kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi bu cemiyetlerin özelliklerinden birisi değildir?

A) Saltanat ve hilafet yanlısıdır

B) Amaçları milli birlik ve bütünlüğü bozmaktır

C) Ümmetçiliğe karşı milliyetçi düşünceyi savunmuşlardır

D) Mondros Mütarekesi’nin olumsuz sonuçları neticesinde ortaya çıkmışlardır

 

7- Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre Doğu Anadolu’daki altı ilde karışıklık çıkarsa buraları işgal edebilecekti.

İtilaf Devletleri’nin bu madde ile amaçları ne olabilir?

A) Bölgedeki isyanları bastırmak

B) Bölgede bir Ermeni Devleti kurmak

C) Bölgede yeraltı kaynaklarından yararlanmak için ortam oluşturmak

D) Osmanlı Devleti’ne diğer maddelerin de uygulanacağı ile ilgili gözdağı vermek

 

 

8- I. Çanakkale ve İstanbul Boğazları tüm dünya devletlerine açık olacak

   II. Doğuda altı ilde karışıklık çıkarsa bunları işgal edilecek

  III. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede hissederse istedikleri stratejik bölgeyi işgal edebileceklerdir

  IV. Kapitülasyonlar en ağır biçimde devam edecek

Yukarıda verilen maddelerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nda yer almamıştır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

 

 

9- Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre “Türk makamlarının haberleşmesi dışında tüm telgraf, telsiz ve haberleşme istasyonları İtilaf Devletleri denetimi altında alınacaktır.”  diye bir madde vardır.

Yukarıda verilen maddenin amacı olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Osmanlı Devleti’nin askeri gücünü tamamen kesmek

B) Herhangi bir işgal durumunda tepkilerin yurt ve dünya çapında duyulmasını önlemek

C) İleride yapılacak olan işgallere hukuki bir dayanak sağlamak

D) Doğu Anadolu’da Ermeni Devleti kurulmasını kolaylaştırmak

 

 

10- Aşağıda verilenlerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ekonomik hükümleri arasında gösterilemez?

A) Osmanlı Devleti’nin liman ve tersanelerinden İtilaf Devletleri yararlanacak

B) Petrol, benzin, akaryakıt vb. maddeler İtilaf Devletleri’nin denetimine verilecek

C) İtilaf Devletleri güvenliklerini tehlikede hissederlerse istedikleri stratejik yerleri işgal edebilecekler

D) Demiryolları İtilaf Devletleri’nin denetimine verilecek

 

11- Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti’nde birçok zararlı cemiyet kurulmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerin özelliklerinden biri değildir?

A) Batılı devletler tarafından kışkırtılmışlardır

B) Milli birlik ve bütünlüğü bozmaya çalışmışlardır

C) Manda ve himayeyi reddetmişlerdir

D) Bağımsız devletler kurmak istemişlerdir

 

 

 12- I. Dünya Savaşı sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması’na dayanan İtilaf Devletleri Osmanlı topraklarını işgal etmeye başlamışlardır. Bu işgaller karşısında Türk halkı boş durmamış ve cemiyetler kurarak örgütlenmişlerdir. Zamanla da silahlı direnişe geçmişlerdir.

Aşağıda verilen cemiyetlerden hangisi işgallere basın-yayın yoluyla mücadele vermiştir?

A) Trakya Paşaeli Cemiyeti

B) İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

C) Milli Kongre Cemiyeti

D) Teali İslam Cemiyeti

 


13-Mondros Ateşkes Antlaşması Osmanlı Devleti’nin düşmana tamamıyla teslim olması anlamına gelmektedir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre aşağıdakilerden hangisi bu maddenin en açık kanıtıdır?

A) Doğudaki altı ilde karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri buraları işgal edecektir

B) Osmanlı ordusu terhis edilecek, silahlarına el konulacaktır

C) Tüm haberleşme ağına el konulacaktır

D) Toros Tünelleri işgal edilecektir

 

  

14- Türklerin bölgeden göçü yasaklanmıştır

    - Ermeni taşkınlıklarını engellemek amaçlanmıştır

Yukarıda bilgisi verilen cemiyet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

B) İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

C) Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti

                                                      CEVAP ANAHTARI

 
  SOSYAL BİLGİLER WEB SİTESİNE HOŞ GELDİNİZ  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Mail: ozhanaksac@gmail.com